Sarnaki Platerów Łosice http://www.zkns-losice.pl/index.php/dating-sites-by-astrological-sign/ my ex is dating someone else but wants to be friends dating the nice girl

Wyciąg z instrukcji eksploatacji Międzygminnego Sładowiska Odpadów

Wyciąg z instrukcji eksploatacji Międzygminnego Składowiska Odpadów w Łosicach

1. Nazwa i adres:
Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" z siedizbą w Łosicach,
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Łosicach ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice

2. Typ składowiska.
Międzygminne Składowisko Odpadów w Łosicach jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

3. Czas pracy składowiska:
Składowisko jest otwarte 6 dni w tygodniu, w tym:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 19:00
- w  soboty w godz. 8:00 - 16:00

4. Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania:
Składowisko przeznaczone jest do unieszkodliwiania przez składowanie odpadów z terenu jednostek samorządu terytorialnego tworzących Związek, tj.: miasto i gmina Łosice, gminy: Korczew, Platerów, Sarnaki, Olszanka, Huszlew. Obecnie odpady składowane są w sposób nieselektywny po wysegregowaniu odpadów (opakowania: szkło, tworzywa sztuczne, karton, puszki aluminiowe).
Poniżej zestawia się rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania, zgodnie   z katalogiem odpadów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). Zestawienie obejmuje odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 16 i 17.

02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 03 80 Odpadowa papa
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

5. Procedura przyjęcia odpadów na składowisko odpadów
Po przewiezieniu odpadów na składowisko należy stosować następującą procedurę:
1. sprawdzenie zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie charakterystyki odpadów oraz karcie przekazania odpadów,
2. w przypadku wystąpienia niezgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie charakterystyki odpadów lub z wykazem odpadów, które mogą być przyjmowane, pracownik odmawia przyjęcia odpadów i zawiadamia o fakcie kierownika składowiska,
3. zważenie samochodu dostarczającego odpady - rejestracja odczytu wagi,
4. przyjęcie odpadów na składowisko,
5. rozładunek odpadów na placu rozładunkowym,
6. ponowne zważenie samochodu wyjeżdżającego ze składowiska (różnica odczytów stanowi masę przyjętych odpadów, którą należy zarejestrować),
7. rejestracja w "książce eksploatacji" danych (wg załącznika 9) i potwierdzenie karty przekazania odpadów,
8. skierowanie wyjeżdżającego pojazdu do wyjazdu przez brodzik oczyszczający koła.
Zakazuje się przyjmowania odpadów:
a) innych niż wymienione w pkt.4,
b) występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
c) posiadających właściwości wybuchowe, żrące, utleniające, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
d) zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,
e) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm ,
f) promieniotwórczych,
g) odpadów niebezpiecznych - oznaczonych jako niebezpieczne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), np. baterie, zużyte akumulatory, zużyte źródła światła zawierające rtęć: świetlówki, lampy sodowe itp. zużyte urządzenia zawierające freony - lodówki.
Odpady niedopuszczone do składowania lub o składzie niezgodnym z dokumentami wymaganymi przy obrocie odpadami nie będą przyjmowane. W razie złożenia na składowisku takich odpadów, ich dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia ze składowiska tych odpadów, w przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami załadunku i zwrotu złożonych odpadów.
Przyjmowanie odpadów jest odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest jako iloczyn ceny 1 Mg odpadów i masy odpadów. Ceny za przyjęcie odpadów na składowisko ustalane są uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" w Łosicach.
Składający odpady na składowisku są zobowiązani wykonywać polecenia upoważnionego pracownika składowiska.

6. Plan awaryjny.
Podczas eksploatacji składowiska potencjalnie mogą wystąpić zdarzenia powodujące zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
W przypadku wystąpienia awarii należy niezwłocznie przerwać prace eksploatacyjne lub rekultywacyjne na składowisku.
Ewentualne przypadki zaistnienia awarii:
a) pogorszenie jakości wód gruntowych - w przypadku stwierdzenia, że źródłem pogorszenia jakości wód jest składowisko wstrzymać przyjmowanie odpadów, ustalić lokalizację nieszczelności/przyczynę zdarzenia/skalę zjawiska. Następnie przeprowadzić badania sprawdzające wód podziemnych w piezometrach (pomiar poziomu i składu) i wód odciekowych (pomiar objętości i składu).
W przypadku utrzymywania się ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód gruntowych wstrzymać eksploatację składowiska, zawiadomić wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
b) uszkodzenie lub rozszczelnienie izolacji dna lub skap bądź uszkodzenie drenażu - podjąć czynności naprawcze, wykonać warstwę ochronną w celu zabezpieczenia geomembrany przed ponownym uszkodzeniem.
c) awaria instalacji do odbioru odcieków lub przepełnienie zbiornika - ustalić przyczynę awarii i podjąć czynności naprawcze, w przypadku awarii pojazdu asenizacyjnego wezwać pojazd zastępczy. Podczas zaistnienia przepełnienia zbiornika niezwłocznie wypompować odcieki i wywieźć na oczyszczalnię. Wybrać bądź oczyścić grunt z miejsca zalania (przesypać wapnem), przeprowadzić badania monitoringowe.
d) awaria instalacji odgazowującej, wybuch biogazu - w przypadku zaistnienia należy niezwłocznie zawiadomić najbliższą jednostkę państwowej straży pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przeprowadzić ewakuację osób przebywających na składowisku, do celów przeciwpożarowych stosować odpowiednie środki gaśnicze np. piasek, wodę.
e) awaria sprzętu eksploatacyjnego - ograniczyć powierzchnie rozlewu substancji, zabezpieczyć miejsca uszkodzenia przed dalszym wypływem substancji np. sorbentem, zebrać substancję wraz z zanieczyszczoną glebą i przekazać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia. W przypadku większej skali zdarzenia zawiadomić straż pożarną.
f) katastrofalne opady, wymycie, osunięcie obwałowań - zabezpieczać na bieżąco powstałe rozmycia i osunięcia, w przypadku awarii o szerokiej skali wstrzymać przyjmowanie odpadów, nawiązać kontakt z centrum zarządzania kryzysowego bądź ze stacją hydrologiczno-meteorologiczną. Zintensyfikować wywóz odcieków na oczyszczalnię, usunąć nieprawidłowości (wzmocnić skarpy, obwałowania, odtworzyć warstwę izolacyjną).
g) awaria sieci energetycznej - w przypadku zaistnienia należy niezwłocznie powiadomić zakład energetyczny, ponadto uruchomić agregat prądotwórczy.

TELEFONY ALARMOWE:
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, ul. Kolejowa 2a, 08-200 Łosice
    998, 112,   83/357-22-41

2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
    Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa.
    22/ 319-91-00
3. Komenda Powiatowa Policji w Łosicach, ul. Kolejowa 6,08 - 200 Łosice
    997, 112,  83/359- 72- 00
4. Pogotowie ratunkowe w Łosicach, ul. Szpitalna 2,08-200 Łosice
    999, 112, 83/357-33-09
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Warszawie, ul. Bartycka 110 A, 00-716 Warszawa
22/651-07-07
    Delegatura w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25 A, 05-300 Mińsk Mazowiecki
    telefon do spraw poważnych awarii: 25/758-46-85
6. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice
    83/359-03-34
7. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
    987,  22/595-13-00,
8. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Łosicach, ul. Kilińskiego 2, 08-200 Łosice
    83/357-36-28
9. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Oddział Zamiejscowy w Siedlcach
    ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
    25/644-22-40
10. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach, ul. Myśliwska 1,08-200 Łosice
     83/359-04-51, 83/359-06-16
11. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce
     25/633-31-75;  25/632-64-59

 

Stronę odwiedziło: 453025 osób Strony internetowe Toruń