Sarnaki Platerów Łosice mixed ethnicity dating sites dating underwood typewriters define power dating

Charakterystyka składowiska


Lokalizacja - Składowisko zlokalizowane jest na wschód od miasta Łosice, na działce Nr 2133/8 przy ul. Ekologicznej 5 i zajmuje powierzchnię 7,97 ha. Otoczenie składowiska stanowią grunty użytkowe rolniczo i las. Teren zajmowany przez składowisko stanowi własność Związku.

Rodzaj składowiska - Składowisko odpadów w Łosicach jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, jest to składowisko podpoziomowe.

Warunki techniczne - Składowisko zostało zlokalizowane w miejscu wyrobiska po eksploatacji kruszywa, typu podpoziomowego o przekroju trapezu. Powierzchnia dna niecki wynosi 1,18 ha, powierzchnia korony składowiska 3,86 ha, natomiast pojemność geometryczna - 273 tys. m3, pojemność eksploatacyjna to ok. 227,8 tys. m3 , głębokość eksploatacyjna - 8,9 m. Zakłada się docelowo ułożenie 4 warstw eksploatacyjnych, aktualnie eksploatowany jest etap I. Przewidywany docelowy okres eksploatacji składowiska szacowany jest na ok. 21-27 lat.

Odwodnienie - Składowisko posiada uszczelnienie dna i skarp za pomocą geomembrany polietylenowej PEHD o gr. 2mm. Odwodnienie uszczelnionej niecki składowiska stanowi drenaż z rur PEHD w rozstawie co 20 m i ułożony jest ze spadkiem w stronę rurociągu zbiorczego. Wody infiltracyjne (odcieki ) gromadzone są w zbiorniku na odcieki, który uszczelniony jest geomembraną PEHD o gr. 2 mm i pojemności 65m3 . Odcieki z niecki do zbiornika są przepompowywane pompą.

Oczyszczalnia - Oczyszczalnia glebowo-korzeniowa systemu prof. Kickutha wybudowana została w 2003 roku o wydajności średniej dobowej - 10 m3/d. Przepływ średni godzinowy - 0,42 m3/h. Ścieki z istniejącego zbiornika na odcieki poprzez studzienki kontrolne S1 i S2 przewodem grawitacyjnym - 100 mm podawane są na wahadłowy rozdzielacz ścieków w studzience SR i tam rozdzielane na 2 poletka filtracyjne o powierzchni F = 300 m2 każde. Po przefiltrowaniu przez poletka odciek oczyszczony zbierany jest w studzience zbierającej SZ. Cała ilość powstających na składowisku odcieków (z wyjątkiem odcieków recyrkulowanych) poddawana jest oczyszczeniu w glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków, a następnie wywożona na oczyszczalnię ścieków w Łosicach przez podmiot zewnętrzny.

Odgazowanie składowiska - Wykonano instalację do ujmowania biogazu powstającego w pryzmie składowanych odpadów. Studnie wykonane z zużytych opon samochodowych układanych płasko jedna na drugiej, wypełnionych żwirem o granulacji 16 - 32 mm i kamieniami o granulacji do 60 mm. W wypełnieniu została ulokowana kolumna z rur perforowanych PE o średnicy 160 mm połączonych w nasypie rekultywacyjnym rurą wywiewną żeliwną o średnicy 200 mm. Zainstalowano 3 pochodnie pasywne typu otwartego "Geoflare" 30 Nm3h-1 (0,1 MWth).

Pas zieleni izolacyjnej - Wykonano nasadzenia roślinności drzewiastej o szerokości od 3-10 m.

Składowisko posiada następujące urządzenia techniczne:
• waga 40 Mg;
• brodzik dezynfekcyjny do mycia kół samochodów wyjeżdżających ze składowiska ;
• deszczomierz TPG ? 035 ? H
• linia do segregacji typ PTS ? SIGMA 500;
• prasa do belowania ( makulatury, plastiku, puszek aluminiowych);
• boksy do składowania surowców wtórnych ? selektywnie gromadzonych: szkło, tworzywa sztuczne, puszki, złom;
• samochody śmieciarki szt. 2 o pojemności 12,5 m3 i 8 m3 ze zgniotem płytowym od 2-5 razy;
• samochód ciężarowy do 3,5 Mg;
• podnośnik teleskopowy AUSA;
• kompaktor HANOMAG CD 66

 

Stronę odwiedziło: 453012 osób Strony internetowe Toruń